Principal's Message ARCHIVE (2019-20, 2020-21)

 • May 24, 2021

  Posted by Connie Nassios on 5/24/2021

  Good evening, this is Dr. Miller, principal at John Muir Middle School with this week’s update.

  Welcome to the last week of school. 6th and 7th grade students will have morning, virtual classes Monday through Thursday and for those that come on campus, 6th and 7th graders will have afternoon, in-person classes on Monday through Wednesday.

  Today is the last day of classes both online and in the afternoon for 8th grade students. Textbook and Chromebook collection for 8th grade students will take place tomorrow and Wednesday. 8th grade families with Chromebooks should drive through our staff parking lot to drop off textbooks and Chromebooks tomorrow between 8:15 and 12. 8th grade students who do not have a school Chromebook can bring their books with them to Wednesday’s promotion practice. 7th grade drive thru textbook collection is next Tuesday, June 1 and 6th grade collection is next Wednesday, June 2. More details will be provided in the coming days.

  Finally, if you ordered a yearbook for your child, but have yet to pick it up, please come by the main office this week to get your child’s copy.

  Thank you and have a great week.


  Բարև ձեզ: Ջոն Մյուիր միջանկյալ դպրոցի տնօրեն դոկտոր Միլլերն է զանգահարում այս շաբաթվա հաղորդագրությամբ: Սա ուսումնական տարվա վերջին շաբաթն է: Երկուշաբթիից մինչև հինգշաբթի օրն առավոտյան, 6-րդ և 7-րդ դասարանների աշակերտները կշարունակեն ունենալ առցանց դասընթացներ, իսկ 6-րդ և 7-ր դասարանների այն աշակերտներն ովքեր կեսօրից հետո անձամբ հաճախում են դասընթացների՝ դպրոց կհաճախեն երկուշաբթիից մինչև չորեքշաբթի օրերին: Այսօր 8-րդ դասարանցիների համար առցանց և անձամբ դպրոց հաճախելու վերջին օրն է: 8-րդ դասարանի աշակերտները պետք է հանձնեն դասագրքերն ու Քրոմբուկները վաղը կամ չորեքշաբթի օրը: Քրոմբուկ ունեցող 8-րդ դասարանի աշակերտները պետք է ավտոմեքենայով ժամանեն ուսուցիչների ավտոմեքենաների կայանատեղ և հանձնեն նյութերը առավոտյան ժամը 8:15-ից մինչև կեսօրվա ժամը 12-ը: Քրոմբուկ չունեցող 8-րդ դասարանի աշակերտները կարող են հանձնել դասագրքերը չորեքշաբթի օրը՝ փոխադրման հանդեսի փորձի ընթացքում: 7-րդ դասարանցիների դասագրքերի հանձնումը տեղի կունենա մյուս շաբաթ՝ երեքշաբթի, հունիսի 1-ին, իսկ 6-րդ դասարանցիների համար՝ չորեքշաբթի, հունիսի 2-ին: Դուք հավելյալ տեղեկություն կստանաք ապագա մի քանի օրերի ընթացքում: Վերջում ցանկանում եմ ավելացնել, որ եթե դուք տարեգիրք եք պատվիրել ձեր երեխայի համար և դեռ չեք վերցրել, խնդրում ենք գալ դպրոցի գրասենյակ այս շաբաթվա ընթացքում և վերցնել այն:
   
  Շնորհակալություն և հաջողություն եմ ցանկանում:
  Comments (-1)
 • May 17, 2021

  Posted by Connie Nassios on 5/17/2021

  Good evening, this is Dr. Miller, principal at John Muir Middle School with this week’s update.

  Your student will have finals this week for some of their classes, depending on the subject and teacher.

  For parents of 8th grade students, tomorrow is the last day to sign up for the 8th grade breakfast, which will take place this Friday from 8:30 to 10:30am.

  Yearbook distribution will take this Friday, with 8th grade students receiving them at the 8th grade breakfast and 6th and 7th grade families able to pick them up from the front of the school between 11am and 1pm. For families that have ordered a yearbook, but cannot pick it up this Friday, please come by the main office next week to pick it up.

  Next week, 6th and 7th grade students will have morning, virtual classes Monday through Thursday and for those that come on campus, will have afternoon, in-person classes on Monday through Wednesday.

  Textbook and Chromebook collection will take place the next week for 8th grade students and the week of May 31st for 6th and 7th grade students. More details will come in the next few weeks.

  Finally, 8th grade parents, please pay close attention to your email in the next two weeks as Mrs. Celaya will continue to send out more information about promotion.

  Thank you and have a great week.


  Բարև ձեզ: Ջոն Մյուիր միջանկյալ դպրոցի տնօրեն դոկտոր Միլլերն է զանգահարում այս շաբաթվա նորությունների թողարկումով: Այս շաբաթվա ընթացքում, ձեր երեխաներն ավարտական քննություններ կհանձնեն մի քանի դասերից, որոնք կախված են ուսուցչի նախընտրությունից: Ցանկանում ենք տեղեկացնել 8-րդ դասարանի աշակերտների ծնողներին, որ վաղը վերջին օրն է 8-րդ դասարանի նախաճաշին մասնակցելու տեղներն ամրագրելու համար, որը տեղի կունենա այս ուրբաթ առավոտյան ժամը 8:30-10:30: Տարեգրքերի բաշխումը կկատարվի ուրբաթ օրը: 8-րդ դասարանի աշակերտները կստանան տարեգրքերը նախաճաշի ընթացքում, իսկ 6-րդ և 7-րդ դասարանի աշակերտները կարող են տարեգրքերը վերցնել նույն օրը դպրոցի առջևից առավոտյան ժամը 11-ից մինչև կեսօրից հետո ժամը 1-ը: Այն ընտանիքները, որոնք պատվիրել են տարեգիրքը, բայց չեն կարող այն վերցել ուրբաթ օրը, պետք է մյուս շաբաթվա ընթացքում ներկայանան դպրոցի գրասենյակ և վերցնեն այն: Հաջորդ շաբաթ, 6-րդ և 7-րդ դասարանների աշակերտները կշարունակեն առցանց դասընաթցները երկուշաբթիից մինչև հինգշաբթի: Կեսօրից հետո դպրոց հաճախող աշակերտներն անձամբ կհաճախեն դպրոց երկուշաբթիից մինչև չորեքշաբթի: 8-րդ դասարանի աշակաերտների դասագրքերի և Քրոմբուկների հանձնումը կկատարվի հաջորդ շաբաթ, իսկ 6-րդ և 7-րդ դասարանի աշակերտների համար` մայիսի 31-ի շաբաթը: Հավելյալ տեղեկություններ կուղարկենք մոտ ապագայում: Վերջում ցանկանում եմ ավելացնել, որ 8-րդ դասարանի աշակերտների ծնողները ուշադրություն դարձնեն էլեկտրոնային փոստով ստացված նամակներին, քանի որ տիկին Սելայան լրացուցիչ տեղեկություն է ուղարկելու փոխադրման հանդեսի վերաբերյալ:
   
  Շնորհակալություն և հաջողություն եմ ցանկանում:
  Comments (-1)
 • May 10, 2021

  Posted by Connie Nassios on 5/10/2021

  Good evening, this is Dr. Miller, principal at John Muir Middle School with this week’s update.

  As we head into the last few weeks of the school year, please remind your child of the importance of doing well on upcoming tests, whether they are a final exam or local assessments that are being used to meet state testing requirements.

  For parents of 8th grade students, there will be a promotion Q&A session via Zoom on Wednesday at 6pm. The link will be emailed out Wednesday morning and posted on our website.

  Also for parents of 8th grade students, we will have a breakfast on campus for all 8th graders next Friday, May 21st from 8:30 to 10:30am. 8th grade students need to sign up by this Friday by using the link that was emailed to them.

  If you have any questions about these activities or promotion, please contact Mrs. Celaya.

  Textbook and Chromebook collection will take place the week of May 24th for 8th grade students and the week of May 31st for 6th and 7th grade students. More details will come in the next few weeks.

  Thank you and have a great week.


  Բարև ձեզ: Ջոն Մյուիր միջանկյալ դպրոցի տնօրեն դոկտոր Միլլերն է զանգահարում այս շաբաթվա նորությունների թողարկումով: Մոտենալով ուսումնական տարվա վերջին, խնդրում ենք հիշեցնել երեխաներին, որ լավ պատրաստվեն տարեվերջյան և շրջանային քննություններին, որոնք օգտագործվում են նահանգային քննական պահանջները բավարարելու համար: Չորեքշաբթի օրը, երեկոյան ժամը 6-ին, Զում ծրագրի միջոցով, տեղի կունենա փոխադրման հանդեսին նվիրված հարց ու պատասխանի երեկո 8-րդ դասարանի աշակերտների ծնողների համար: Հանդիպման հղումը կուղարկենք չորեքշաբթի օրն առավոտյան և կտեղադրենք դպրոցի կայքէջում: Հաջորդ ուրբաթ օրը, մայիսի 21-ին, առավոտյան ժամը 8:30-10:30, դպրոցում նախաճաշ կմատուցվի 8-րդ դասարանի աշակերտների համար: Նրանք պետք է ամրագրեն տեղերը մինչև այս ուրբաթ օրը: Հղումն արդեն ուղարկվել է էլեկտրոնային փոստի միջոցով: Եթե հարցեր ունեք այս միջոցառումների կամ փոխադրման հանդեսի վերաբերյալ, խնդրում ենք դիմել տիկին Սելայային: 8-րդ դասարանցիների դասագրքերի և Քրոմբուկների հանձնումը տեղի կունենա մայիսի 24-ի շաբաթը, իսկ 6-րդ և 7-րդ դասարանցիների համար՝ մայիսի 31-ի շաբաթը: Հավելյալ տեղեկություն կստանաք մոտակա շաբաթների ընթացքում:
   
  Շնորհակալություն և հաջողություն եմ ցանկանում:
  Comments (-1)
 • May 3, 2021

  Posted by Connie Nassios on 5/3/2021

  Good evening, this is Dr. Miller, principal at John Muir Middle School with this week’s update.

  The Burbank Boys and Girls Club will host a summer camp at their main club on East Angeleno. Please see the attached flyer for more information.

  For parents of 8th grade students, the taking of promotion pictures started today. 8th grade students who come on campus in the afternoon will have their picture taken while they are here. All other 8th grade students need to have signed up for an appointment. If you have not signed up for an appointment, please email Mrs. Celaya at catherinecelaya@burbankusd.org.

  For parents of 7th grade students, if your child is interested in taking Spanish 1 next year and has not already signed up, we still have openings available during zero period and during the regular school day. Please have your child fill out the google form in Mrs. Huizar’s google classroom as soon as possible, if they are interested. You can also email her directly if you have questions about the class.

  Finally, this Friday, at 1pm, empowerment speaker Ernie G will return and host a Part 2 to his awesome virtual assembly entitled “Let Your Light Shine.” A link to the assembly will be emailed out on Thursday.

  Thank you and have a great week.


  Բարև ձեզ: Ջոն Մյուիր միջանկյալ դպրոցի տնօրեն դոկտոր Միլլերն է զանգահարում այս շաբաթվա նորությունների թողարկումով: Բրբենք քաղաքի «Տղաների և աղջիկների ակումբը» ամառային ճամբար է առաջարկում ձեր երեխաներին արևելյալ Անջելինո փողոցում գտնվող իրենց հաստատությունում: Խնդրում ենք օգտվել կցված թեթիկից: Ցանկանում եմ տեղեկացնել 8-րդ դասարանի աշակերտների ծնողներին, որ այսօր սկսել ենք լուսանկարել 8-րդ դասարանի աշակերտներին: Կեսօրից հետո դպրոց հաճախող 8-րդ դասարանի աշակերտները կլուսանկարվեն դպրոցում, իսկ մյուսները պետք է ժամադրություն վերցնեն: Եթե դեռ ժամադրություն չեք վերցրել, ապա խնդրում եմ էլեկտրոնային փոստով դիմել տիկին Սելայային catherinecelaya@burbankusd.org հասցեով: Եթե ձեր 7-րդ դասարանի աշակերտը ցանկանում է իսպաներեն 1 դասընթաց վերցնել մյուս տարի և դեռ չի վերցրել, խնդրում ենք արձանագրվել, քանի որ դեռ հնարավոր տեղեր կան 0 և մյուս դասընթացների ընթացքում: Ցանկացող երեխաները պետք է անհապաղ արձանագրվեն տիկին Հուիզարի գուգլ դասասենյակում: Դասընթացի վերաբերյալ հարցեր ունենալու դեպքում կարող եք նաև էլեկտրոնային փոստով նամակ ուղարկել տիկին Հուիզարին: Վերջում ցանկանում եմ ավելացնել, որ ուրբաթ օրը, կեսօրից հետո ժամը 1-ին, կկայանա Էրնի Ջիի ելույթի 2-րդ մասը ՝ «Թող ձեր լույսը շողա» խորագրով: Այդ ելույթի հղումը կստանաք հինգշաբթի օրը:
   
  Շնորհակալություն և հաջողություն եմ ցանկանում:
  Comments (-1)