English Language Advisory Committee (ELAC)

 • John Muir’s English Language Advisory Committee
  Please join us at 5:00 P.M. for John Muir Middle School’s
  English Language Advisory Committee Meeting
  When: November 12, 2020
  Location:  meet.google.com/fcp-wsnk-mah


  Agenda
  I. RFEP (Reclassified Fluent English Proficient) Process
  II. School Attendance
  III. Helping Students Navigate the Digital Classroom and Reducing Stress

  ________________________________________________________________________________________________________________


  Ջոն Մյուիր դպրոցի Անգլերեն Լեզվի Խորհրդատու Կոմիտե
  Խնդրում եմ ներկա գտնվել երեկոյան ժամը 5:00-ին Ջոն Մյուիր դպրոցի Անգլերեն Լեզվի Խորհրդատու Կոմիտեի ժողովին 2020 թվ. նոյեմբերի 12-ին
  Ե՞րբ. 2020 թվականի նոյեմբերի 12-ին
  Որտե՞ղ.  meet.google.com/fcp-wsnk-mah


  Օրակարգ
  I. Վերադասակարգման (սահուն անգլերեն սովորող) գործընթաց
  II. Դպրոց հաճախելը
  III. Օգնել երեխաներին նավարկել համացանցային դասասենյակը և
  նվազեցնել գերլարվածությունը