•  Click here if you are returning from a 5 day isolation period to upload your negative test: https://forms.gle/piqzEYiH7LRc9gZT7  

  Click here to upload your vaccinations and booster information: https://forms.gle/6TaNnkqqeFgDdxXD8.  


  Please complete this form after your child has taken a COVID test. If your child tested positive, the nurse will call you to discuss the next steps as soon as she is able.

  Por favor complete este formulario después de que su hijo haya hecho la prueba de COVID. Si su hijo salió positivo al COVID, la enfermera le llamará para hablar sobre los siguientes pasos en cuanto pueda.

  Խնդրում ենք լրացնել այս ձևաթուղթը երեխայի քննությունն ավարտելուց հետո: Եթե ձեր երեխան քննության դրական արդյունք ստանա, դպրոցի բուժքույրը կզանգահարի տեղեկացնելու ձեզ ձեր հետագա քայլերի մասին:

  https://forms.gle/SUCtv3GdAWTNBz7q8


  Transcripts can be processed on Tuesdays and Wednesday only from 1-3pm. Please email: 

  ArminehDawoodian@burbankusd.org ahead of time 


   MENTAL HEALTH SERVICES

  Burbank students -
  Burbank Family Service Agency (FSA) and your Student Care Center are here to support you during these unique times. 
  We have therapists available with whom you may speak on the phone or via Zoom.
  Call or text 818-333-6239 to make an appointment.  Stay safe! 

   

   

BHS TV Announcements

CLOSE
CLOSE