• greg miller

Principal's Message 2021-2022

 • December 6, 2021

  Posted by Connie Nassios on 12/6/2021

  Good evening, this is Dr. Miller, principal at John Muir Middle School with this week’s update.

  Tomorrow all students will run the Bean Run in their PE class.

  On Wednesday, the John Muir Fundraising Committee is having a fundraiser at Sharky’s in the Empire Center. Mention John Muir when you order and a portion of the sales will go toward funding teacher projects.

  Also, the Fundraising Committee is still running their MINTED fundraiser. Please see the attached flyers for more information on both fundraisers.

  On Thursday at 4, the English Learner Advisory Committee is meeting virtually. A link to the meeting is in the email attached to this phone call.

  The John Muir Instrumental Music groups are presenting their fun-filled winter concert on Thursday at 6:30pm in our auditorium. Please see the attached flyer for more information.

  A reminder that final exams will begin next Monday. Finally, thank you to all of the families that supported our holiday basket and food drive. We were able to support more than the four families that we had adopted.

  Thank you and have a great week.


   

  SPANISH TRANSLATION:

  Buenas noches, este es el Dr. Miller, director de la Escuela Secundaria John Muir con las noticias de esta semana. Mañana todos los estudiantes correrán la Carrera Bea Run en sus clases de educación física. El Miércoles, el Comité de Recaudación de Fondos de John Muir tendrá una recaudación de fondos en Sharky’s del Empire Center. Mencione a John Muir al ordenar su comida y una porción de las ventas será destinada para proyectos de maestros de Muir. También, el Comité de Recaudación de Fondos aún está llevando a cabo su recaudación de fondos MINTED. Por favor vea los folletos anexos para obtener más información de ambas recaudaciones de fondos. El Jueves a las 4, el Comité de Aprendices de Inglés se reunirá virtualmente. Un enlace para la reunión se encuentra anexo en el correo electrónico que acompaña a esta llamada. Los grupos de Música Instrumental de John Muir presentan su concierto de invierno lleno de diversión el Jueves a las 6:30 pm en nuestro auditorio. Por favor vea el folleto anexo para obtener más información. Les recordamos que los examenes finales inician el próximo Lunes. Finalmente, gracias a todas las familias que apoyaron nuestra campaña de canastas festivas y de comida. Hemos logrado apoyar a mas de las cuatro familias que adoptamos.

  Gracias y que tengan una buena semana.

  Comments (-1)

Principal's Message Archive (2019-20, 2020-21)

 • May 24, 2021

  Posted by Connie Nassios on 5/24/2021

  Good evening, this is Dr. Miller, principal at John Muir Middle School with this week’s update.

  Welcome to the last week of school. 6th and 7th grade students will have morning, virtual classes Monday through Thursday and for those that come on campus, 6th and 7th graders will have afternoon, in-person classes on Monday through Wednesday.

  Today is the last day of classes both online and in the afternoon for 8th grade students. Textbook and Chromebook collection for 8th grade students will take place tomorrow and Wednesday. 8th grade families with Chromebooks should drive through our staff parking lot to drop off textbooks and Chromebooks tomorrow between 8:15 and 12. 8th grade students who do not have a school Chromebook can bring their books with them to Wednesday’s promotion practice. 7th grade drive thru textbook collection is next Tuesday, June 1 and 6th grade collection is next Wednesday, June 2. More details will be provided in the coming days.

  Finally, if you ordered a yearbook for your child, but have yet to pick it up, please come by the main office this week to get your child’s copy.

  Thank you and have a great week.


  Բարև ձեզ: Ջոն Մյուիր միջանկյալ դպրոցի տնօրեն դոկտոր Միլլերն է զանգահարում այս շաբաթվա հաղորդագրությամբ: Սա ուսումնական տարվա վերջին շաբաթն է: Երկուշաբթիից մինչև հինգշաբթի օրն առավոտյան, 6-րդ և 7-րդ դասարանների աշակերտները կշարունակեն ունենալ առցանց դասընթացներ, իսկ 6-րդ և 7-ր դասարանների այն աշակերտներն ովքեր կեսօրից հետո անձամբ հաճախում են դասընթացների՝ դպրոց կհաճախեն երկուշաբթիից մինչև չորեքշաբթի օրերին: Այսօր 8-րդ դասարանցիների համար առցանց և անձամբ դպրոց հաճախելու վերջին օրն է: 8-րդ դասարանի աշակերտները պետք է հանձնեն դասագրքերն ու Քրոմբուկները վաղը կամ չորեքշաբթի օրը: Քրոմբուկ ունեցող 8-րդ դասարանի աշակերտները պետք է ավտոմեքենայով ժամանեն ուսուցիչների ավտոմեքենաների կայանատեղ և հանձնեն նյութերը առավոտյան ժամը 8:15-ից մինչև կեսօրվա ժամը 12-ը: Քրոմբուկ չունեցող 8-րդ դասարանի աշակերտները կարող են հանձնել դասագրքերը չորեքշաբթի օրը՝ փոխադրման հանդեսի փորձի ընթացքում: 7-րդ դասարանցիների դասագրքերի հանձնումը տեղի կունենա մյուս շաբաթ՝ երեքշաբթի, հունիսի 1-ին, իսկ 6-րդ դասարանցիների համար՝ չորեքշաբթի, հունիսի 2-ին: Դուք հավելյալ տեղեկություն կստանաք ապագա մի քանի օրերի ընթացքում: Վերջում ցանկանում եմ ավելացնել, որ եթե դուք տարեգիրք եք պատվիրել ձեր երեխայի համար և դեռ չեք վերցրել, խնդրում ենք գալ դպրոցի գրասենյակ այս շաբաթվա ընթացքում և վերցնել այն:
   
  Շնորհակալություն և հաջողություն եմ ցանկանում:
  Comments (-1)
Last Modified on Monday at 11:17 AM