Principal's Message 2021-2022

 • October 11, 2021

  Posted by Connie Nassios on 10/11/2021

  Good evening, this is Dr. Miller, principal at John Muir Middle School with this week’s update.

  Tomorrow there will be a Bean Run for all students. 

  Tomorrow night at 7pm, the John Muir PTSA meets in the library and via Zoom and all are welcome to attend. If you would like to participate through Zoom, use this link to sign up and a link will be emailed to you on the day of the meeting. 

  The PTSA Reflections art contest is taking place and all students are encouraged to participate. See the Activities page on our website for more information.

  The John Muir Fundraising Committee will meet on campus at 2 on Thursday and all are welcome to attend.

  Our English Learner Advisory Committee meets virtually on Thursday at 5. Please use this link if you are interested in attending.

  Finally, please note that we have a minimum day this Wednesday with dismissal at 12:33.

  Thank you and have a great week.


  ARMENIAN TRANSLATION:

  Բարև ձեզ: Ջոն Մյուիր միջանկյալ դպրոցի տնօրեն դոկտոր Միլլերն է զանգահարում այս շաբաթվա նորությունների թողարկումով: Վաղը, բոլոր աշակերտները կմասնակցեն վազքի մրցումների: Վաղը երեկոյան ժամը 7-ին, դպրոցի գրադարանում և Զում ծրագրի հարթակով, տեղի կունենա Ջոն Մյուիր դպրոց PTSA կազմակերպության հերթական ժողովը: Հրավիրում ենք բոլոր ծնողներին ներկա գտնվել: Եթե ցանկանում եք ներկա գտնվել Զում ծրագրի հարթակով, ապա դուք պետք է արձանագրվեք այս հաղորդագրությանն ուղեկցող էլեկտրոնային փոստի նամակում տեղադրված հղման օգնությամբ, իսկ ժողովին մասնակցելու հղումը կուղարկվի ժողովի օրը: PTSA կազմակերպության արվեստի մրցույթը սկսվել է և ցանկանում ենք քաջալերել բոլոր աշակերտներին մասնակցել: Հավելյալ տեղեկություն է տեղադրված մեր դպրոցի կայքէջի միջոցառումներ (Activities) բաժնի ներքո: Հինգշաբթի օրը, կեսօրից հետո ժամը 2-ին, Ջոն Մյուիր դպրոցի դրամահավաքի կոմիտեն կհանդիպի մեր դպրոցում: Հրավիրում ենք բոլորին ներկա գտնվել: Հինգշաբթի օրը, կեսօրից հետո ժամը 5-ին, տեղի կունենա Անգլերեն Լեզվի Խորհրդատու Կոմիտեի առցանց ժողովը: Եթե ցանկանում եք մասնակցել, խնդրում ենք օգտվել այս հաղորդագրությանն ուղեկցող էլեկտրոնային փոստի նամակում տեղադրված հղումից: Վերջում ցանկանում եմ ավելացնել, որ չորեքշաբթի օրը կարճ օր է և դասերը կավարտվեն կեսօրից հետո ժամը 12:33-ին:
   
  Շնորհակալություն և հաջողություն եմ ցանկանում:

  SPANISH TRANSLATION:

  Buenas tardes, este es el Dr. Miller, director de la Escuela Secundaria John Muir con los anuncios de esta semana. Mañana tendremos la Carrera Bean Run para todos los estudiantes. Mañana a las 7pm, la PTSA de John Muir se reune en la biblioteca via Zoom y todos son bienvenidos a asistir. Si le gustaría participar a través de Zoom, use el enlace en el correo electrónico anexo para registrarse y le enviaremos el enlace por correo electrónico el dia de la reunión. El concurso de arte de Reflexiones se está llevando a cabo y alentamos a los estudiantes a participar. Pueden ver las actividades en nuestra página de internet para obtener más información. El Comité de Recaudación de Fondos de John Muir se reunirá en el plantel a las 2 el Jueves y todos son bienvenidos a asistir. Nuestro Comité Asesor de Aprendices de Ingles se reune virtualmente el Jueves a las 5. Por favor use el enlace anexo en el correo electrónico si le interesa asistir. Finalmente, por favor tome nota que tenemos un día mínimo este Miércoles y la salida es a las 12:33.

  Gracias y que tengan una buena semana.

  Comments (-1)

Upcoming Events

View Calendar
 • The Burbank Unified School District officially denounces racism as the product of white default/ supremacy culture and recognizes the impact of systemic and generational racism as traumatic to our country, community, and school district. In light of continuing racial violence, including the killings of Breonna Taylor, George Floyd, Andres Guardado, Dijon Kizzee, and many others, we also recognize that Black people in this country have had a unique and traumatic history in terms of racial relations, equality, and equity. We stand with the truthful and humane statement that all lives cannot matter until Black lives and the lives of indigenous and people of color (BIPOC) matter. We are taking steps to actively work towards being fully anti-racist, not only in word, but also in policy, practice, and accountability. Change is rarely easy, but with the support and cooperation of the entire Burbank school community we know that we will reflect a district that is truly unified.

CLOSE
CLOSE